AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Numbers Chapter 19

במדבר . פרק . 19


1&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh we'el a'ha'ron ley'mor 2&zot hhu'qat ha'to'rah a'sher tsi'wah YHWH ley'mor da'beyr el be'ney yis'ra'eyl we'yiq'hhu ey'ley'kha pha'rah a'du'mah te'mi'mah a'sher eyn bah mum a'sher lo a'lah a'ley'ah ol 3&un'ta'tem o'tah el el'a'zar ha'ko'heyn we'ho'tsi o'tah el mi'hhuts la'ma'hha'neh we'sha'hhat o'tah le'pha'naw 4&we'la'qahh el'a'zar ha'ko'heyn mi'da'mah be'ets'ba'o we'hi'zah el no'khahh pe'ney o'hel mo'eyd mi'da'mah she'va pe'a'mim 5&we'sa'raph et ha'pa'rah le'ey'naw et o'rah we'et be'sa'rah we'et da'mah al pir'shah yis'roph 6&we'la'qahh ha'ko'heyn eyts e'rez we'ey'zov ush'ni to'la'at we'hish'likh el tokh se'rey'phat ha'pa'rah 7&we'khi'bes be'ga'daw ha'ko'heyn we'ra'hhats be'sar'o ba'ma'yim we'a'hhar ya'vo el ha'ma'hha'neh we'ta'mey ha'ko'heyn ad ha'a'rev 8&we'ha'so'reyph o'tah ye'kha'beys be'ga'daw ba'ma'yim we'ra'hhats be'sar'o ba'ma'yim we'ta'mey ad ha'a'rev 9&we'a'saph ish ta'hor eyt ey'pher ha'pa'rah we'hi'ni'ahh mi'hhuts la'ma'hha'neh be'ma'qom ta'hor we'hai'tah la'a'dat be'ney yis'ra'eyl le'mish'me'ret le'mey ni'dah hha'tat hi 10&we'khi'bes ha'o'seyph et ey'pher ha'pa'rah et be'ga'daw we'ta'mey ad ha'a'rev we'hai'tah liv'ney yis'ra'eyl we'la'geyr ha'gar be'to'kham le'hhu'qat o'lam 11&ha'no'gey'a be'meyt le'khol ne'phesh a'dam we'ta'mey shiv'at ya'mim 12&hu yit'hha'ta vo ba'yom ha'she'li'shi u'vai'yom ha'she'vi'i yit'har we'im lo yit'hha'ta ba'yom ha'she'li'shi u'vai'yom ha'she'vi'i lo yit'har 13&kol ha'no'gey'a be'meyt be'ne'phesh ha'a'dam a'sher ya'mut we'lo yit'hha'ta et mish'kan YHWH ti'mey we'nikh're'tah ha'ne'phesh ha'hi mi'yis'ra'eyl ki mey ni'dah lo zo'raq a'law ta'mey yih'yeh od tu'm'a'to vo 14&zot ha'to'rah a'dam ki ya'mut be'o'hel kol ha'ba el ha'o'hel we'khol a'sher ba'o'hel yit'ma shiv'at ya'mim 15&we'khol ke'li pha'tu'ahh a'sher eyn tsa'mid pa'til a'law ta'mey hu 16&we'khol a'sher yiga al pe'ney ha'sa'deh ba'hha'lal hhe'rev o ve'meyt o ve'e'tsem a'dam o ve'qa'ver yit'ma shiv'at ya'mim 17&we'laq'hhu la'ta'mey mey'a'phar se'rey'phat ha'hha'tat we'na'tan a'law ma'yim hhai'yim el ke'li 18&we'la'qahh ey'zov we'ta'val ba'ma'yim ish ta'hor we'hi'zah al ha'o'hel we'al kol ha'key'lim we'al han'pha'shot a'sher hai'u sham we'al ha'no'gey'a ba'e'tsem o ve'hha'lal o va'meyt o va'qa'ver 19&we'hi'zah ha'ta'hor al ha'ta'mey ba'yom ha'she'li'shi u'vai'yom ha'she'vi'i we'hhit'o ba'yom ha'she'vi'i we'khi'bes be'ga'daw we'ra'hhats ba'ma'yim we'ta'har ba'a'rev 20&we'ish a'sher yit'ma we'lo yit'hha'ta we'nikh're'tah ha'ne'phesh ha'hi mi'tokh ha'qa'hal ki et miq'dash YHWH ti'mey mey ni'dah lo zo'raq a'law ta'mey hu 21&we'hai'tah le'hem le'hhu'qat o'lam u'ma'zeyh mey ha'ni'dah ye'kha'beys be'ga'daw we'ha'no'gey'a be'mey ha'ni'dah yit'ma ad ha'a'rev 22&we'khol a'sher yiga bo ha'ta'mey yit'ma we'ha'ne'phesh ha'no'ga'at tit'ma ad ha'a'rev

וידבר . יהוה . אל . מושה . ואל . אהרון . לאמור 1
זואת . חוקת . התורה . אשר . ציוה . יהוה . לאמור . דבר . אל . בני . יסראל . וייקחו . אליכה . פרה . אדומה . תמימה . אשר . אין . בה . מום . אשר . לוא . עלה . עליה . עול 2
ונתתם . אותה . אל . אלעזר . הכוהן . והוציא . אותה . אל . מיחוץ . למחנה . ושחט . אותה . לפניו 3
ולקח . אלעזר . הכוהן . מידמה . באצבעו . והיזה . אל . נוכח . פני . אוהל . מועד . מידמה . שבע . פעמים 4
וסרף . את . הפרה . לעיניו . את . עורה . ואת . בסרה . ואת . דמה . על . פירשה . יסרו 5
ולקח . הכוהן . עץ . ארז . ואזוב . ושני . תולעת . והישליך . אל . תוך . סרפת . הפרה 6
וכיבס . בגדיו . הכוהן . ורחץ . בסרו . במיים . ואחר . יבוא . אל . המחנה . וטמא . הכוהן . עד . הערב 7
והסורף . אותה . יכבס . בגדיו . במיים . ורחץ . בסרו . במיים . וטמא . עד . הערב 8
ואסף . איש . טהור . את . אפר . הפרה . והיניח . מיחוץ . למחנה . במקום . טהור . והיתה . לעדת . בני . יסראל . למישמרת . למי . נידה . חטאת . היוא 9
וכיבס . האוסף . את . אפר . הפרה . את . בגדיו . וטמא . עד . הערב . והיתה . ליבני . יסראל . ולגר . הגר . בתוכם . לחוקת . עולם 10
הנוגע . במת . לכל . נפש . אדם . וטמא . שיבעת . ימים 11
הוא . יתחטא . בו . ביום . השלישי . וביום . השביעי . יטהר . ואים . לוא . יתחטא . ביום . השלישי . וביום . השביעי . לוא . יטהר 12
כל . הנוגע . במת . בנפש . האדם . אשר . ימות . ולוא . יתחטא . את . מישכן . יהוה . טימא . וניכרתה . הנפש . ההיוא . מיסראל . כי . מי . נידה . לוא . זורק . עליו . טמא . יהיה . עוד . טומאתו . בו 13
זואת . התורה . אדם . כי . ימות . באוהל . כל . הבא . אל . האוהל . וכל . אשר . באוהל . יטמא . שיבעת . ימים 14
וכול . כלי . פתוח . אשר . אין . צמיד . פתיל . עליו . טמא . הוא 15
וכול . אשר . יגע . על . פני . הסדה . בחלל . חרב . או . במת . או . בעצם . אדם . או . בקבר . יטמא . שיבעת . ימים 16
ולקחו . לטמא . מעפר . סרפת . החטאת . ונתן . עליו . מיים . חיים . אל . כלי 17
ולקח . אזוב . וטבל . במיים . איש . טהור . והיזה . על . האוהל . ועל . כל . הכלים . ועל . הנפשות . אשר . היו . שם . ועל . הנוגע . בעצם . או . בחלל . או . במת . או . בקבר 18
והיזה . הטהור . על . הטמא . ביום . השלישי . וביום . השביעי . וחיטאו . ביום . השביעי . וכיבס . בגדיו . ורחץ . במיים . וטהר . בערב 19
ואיש . אשר . יטמא . ולוא . יתחטא . וניכרתה . הנפש . ההיוא . מיתוך . הקהל . כי . את . מיקדש . יהוה . טימא . מי . נידה . לוא . זורק . עליו . טמא . הוא 20
והיתה . להם . לחוקת . עולם . ומזה . מי . הנידה . יכבס . בגדיו . והנוגע . במי . הנידה . יטמא . עד . הערב 21
וכול . אשר . יגע . בו . הטמא . יטמא . והנפש . הנוגעת . תיטמא . עד . הערב 22