AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Numbers Chapter 20

במדבר . פרק . 20


1&wai'ya'vo'u ve'ney yis'ra'eyl kol ha'ey'dah mid'bar tsin ba'hho'desh ha'ri'shon wai'yey'shev ha'am be'qa'deysh wa'ta'mat sham mir'yam wa'ti'qa'veyr sham 2&we'lo hai'yah ma'yim la'ey'dah wai'yi'qa'ha'lu al mo'sheh we'al a'ha'ron 3&wai'ya'rev ha'am im mo'sheh wai'yom'ru ley'mor we'lu ga'wa'nu big'wa a'hhey'nu liph'ney YHWH 4&we'la'mah ha'vey'tem et qe'hal YHWH el ha'mid'bar ha'zeh la'mut sham a'nahh'nu uv'i'rey'nu 5&we'la'mah he'e'li'tu'nu mi'mits'ra'yim le'ha'vi o'ta'nu el ha'ma'qom ha'ra ha'zeh lo me'qom ze'ra ut'ey'nah we'ge'phen we'ri'mon u'ma'yim a'yin lish'tot 6&wai'ya'vo mo'sheh we'a'ha'ron mip'ney ha'qa'hal el pe'tahh o'hel mo'eyd wai'yip'lu al pe'ney'hem wai'yey'ra khe'vod YHWH a'ley'hem 7&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh ley'mor 8&qahh et ha'ma'teh we'haq'heyl et ha'ey'dah a'tah we'a'ha'ron a'hhi'kha we'di'bar'tem el ha'se'la le'ey'ney'hem we'na'tan mey'maw we'ho'tsey'ta la'hem ma'yim min ha'se'la we'hish'qi'ta et ha'ey'dah we'et be'i'ram 9&wai'yi'qahh mo'sheh et ha'ma'teh mi'liph'ney YHWH ka'a'sheyr tsi'wa'hu 10&wai'yaq'hi'lu mo'sheh we'a'ha'ron et ha'qa'hal el pe'ney ha'sa'la wai'yo'mer la'hem shim'u na ha'mo'rim ha'min ha'se'la ha'zeh no'tsi la'khem ma'yim 11&wai'ya'rem mo'sheh et ya'do wai'yakh et ha'se'la be'ma'tey'hu pa'a'ma'yim wai'yeyts'u ma'yim ra'bim wa'teysh'te ha'ey'dah uv'i'ram 12&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh we'el a'ha'ron ya'an lo he'e'man'tem bi le'haq'di'shey'ni le'ey'ney be'ney yis'ra'eyl la'kheyn lo ta'vi'u et ha'qa'hal ha'zeh el ha'a'rets a'sher na'ta'ti la'hem 13&hey'mah mey me'ri'vah a'sher ra'vu ve'ney yis'ra'eyl et YHWH wai'yi'qa'deysh bam 14&wai'yish'lahh mo'sheh mal'a'khim mi'qa'deysh el me'lekh e'dom koh a'mar a'hhi'kha yis'ra'eyl a'tah ya'da'ta eyt kol hat'la'ah a'sher me'tsa'at'nu 15&wai'yeyr'du a'vo'tey'nu mits'rai'mah wa'ney'shev be'mits'ra'yim ya'mim ra'bim wai'ya'rey'u la'nu mits'ra'yim we'la'a'vo'tey'nu 16&wa'nits'aq el YHWH wai'yish'ma qo'ley'nu wai'yish'lahh mal'akh wai'yo'tsi'ey'nu mi'mits'ra'yim we'hin'neyh a'nahh'nu ve'qa'deysh ir qe'tseyh ge'vu'le'kha 17&na'be'rah na ve'ar'tse'kha lo na'a'vor be'sa'deh uv'khe'rem we'lo nish'teh mey ve'eyr de'rekh ha'me'lekh ney'leykh lo ni'teh ya'min us'mo'ul ad a'sher na'a'vor ge'vu'le'kha 18&wai'yo'mer ey'law e'dom lo ta'a'vor bi pen ba'hhe'rev ey'tsey liq'ra'te'kha 19&wai'yom'ru ey'law be'ney yis'ra'eyl bam'si'lah na'a'leh we'im mey'mey'kha nish'teh a'ni u'miq'nai we'na'ta'ti mikh'ram raq eyn da'var be'rag'lai e'e'vo'rah 20&wai'yo'mer lo ta'a'vor wai'yey'tsey e'dom liq'ra'to be'am ka'veyd uv'yad hha'za'qah 21&wai'ma'eyn e'dom ne'ton et yis'ra'eyl a'vor big'vu'lo wai'yeyt yis'ra'eyl mey'a'law 22&wai'yis'u mi'qa'deysh wai'ya'vo'u ve'ney yis'ra'eyl kol ha'ey'dah hor ha'har 23&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh we'el a'ha'ron be'hor ha'har al ge'vul e'rets e'dom ley'mor 24&ye'a'seyph a'ha'ron el a'maw ki lo ya'vo el ha'a'rets a'sher na'ta'ti liv'ney yis'ra'eyl al a'sher me'ri'tem et pi le'mey me'ri'vah 25&qahh et a'ha'ron we'et el'a'zar be'no we'ha'al o'tam hor ha'har 26&we'haph'sheyt et a'ha'ron et be'ga'daw we'hil'bash'tam et el'a'zar be'no we'a'ha'ron ye'a'seyph u'meyt sham 27&wai'ya'as mo'sheh ka'a'sheyr tsi'wah YHWH wai'ya'a'lu el hor ha'har le'ey'ney kol ha'ey'dah 28&wai'yaph'sheyt mo'sheh et a'ha'ron et be'ga'daw wai'yal'beysh o'tam et el'a'zar be'no wai'ya'mat a'ha'ron sham be'rosh ha'har wai'yey'red mo'sheh we'el'a'zar min ha'har 29&wai'yir'u kol ha'ey'dah ki ga'wa a'ha'ron wai'yov'ku et a'ha'ron she'lo'shim yom kol beyt yis'ra'eyl

ויבואו . בני . יסראל . כל . העדה . מידבר . צין . בחודש . הריאשון . וישב . העם . בקדש . ותמת . שם . מירים . ותיקבר . שם 1
ולוא . היה . מיים . לעדה . ויקהלו . על . מושה . ועל . אהרון 2
וירב . העם . עים . מושה . ויואמרו . לאמור . ולו . גוענו . ביגוע . אחינו . ליפני . יהוה 3
ולמה . הבאתם . את . קהל . יהוה . אל . המידבר . הזה . למות . שם . אנחנו . ובעירנו 4
ולמה . העליתונו . מימיצריים . להביא . אותנו . אל . המקום . הרע . הזה . לוא . מקום . זרע . ותאנה . וגפן . ורימון . ומיים . איין . לישתות 5
ויבוא . מושה . ואהרון . מיפני . הקהל . אל . פתח . אוהל . מועד . ויפלו . על . פניהם . וירא . כבוד . יהוה . אליהם 6
וידבר . יהוה . אל . מושה . לאמור 7
קח . את . המטה . והקהל . את . העדה . אתה . ואהרון . אחיכה . ודיברתם . אל . הסלע . לעיניהם . ונתן . מימיו . והוצאת . להם . מיים . מין . הסלע . והישקית . את . העדה . ואת . בעירם 8
ויקח . מושה . את . המטה . מיליפני . יהוה . כאשר . ציוהו 9
ויקהילו . מושה . ואהרון . את . הקהל . אל . פני . הסלע . ויואמר . להם . שימעו . נא . המורים . המין . הסלע . הזה . נוציא . לכם . מיים 10
וירם . מושה . את . ידו . ויך . את . הסלע . במטהו . פעמיים . ויצאו . מיים . רבים . ותשת . העדה . ובעירם 11
ויואמר . יהוה . אל . מושה . ואל . אהרון . יען . לוא . האמנתם . בי . להקדישני . לעיני . בני . יסראל . לכן . לוא . תביאו . את . הקהל . הזה . אל . הארץ . אשר . נתתי . להם 12
המה . מי . מריבה . אשר . רבו . בני . יסראל . את . יהוה . ויקדש . בם 13
וישלח . מושה . מלאכים . מיקדש . אל . מלך . אדום . כוה . אמר . אחיכה . יסראל . אתה . ידעת . את . כל . התלאה . אשר . מצאתנו 14
וירדו . אבותינו . מיצרימה . ונשב . במיצריים . ימים . רבים . וירעו . לנו . מיצריים . ולאבותינו 15
וניצעק . אל . יהוה . וישמע . קולנו . וישלח . מלאך . ויוציאנו . מימיצריים . והינה . אנחנו . בקדש . עיר . קצה . גבולכה 16
נעברה . נא . בארצכה . לוא . נעבור . בסדה . ובכרם . ולוא . נישתה . מי . באר . דרך . המלך . נלך . לוא . ניטה . ימין . וסמואול . עד . אשר . נעבור . גבולכה 17
ויואמר . אליו . אדום . לוא . תעבור . בי . פן . בחרב . אצא . ליקראתכה 18
ויואמרו . אליו . בני . יסראל . במסילה . נעלה . ואים . מימיכה . נישתה . אני . ומיקני . ונתתי . מיכרם . רק . אין . דבר . ברגלי . אעבורה 19
ויואמר . לוא . תעבור . ויצא . אדום . ליקראתו . בעם . כבד . וביד . חזקה 20
וימאן . אדום . נתון . את . יסראל . עבור . ביגבולו . ויט . יסראל . מעליו 21
ויסעו . מיקדש . ויבואו . בני . יסראל . כל . העדה . הור . ההר 22
ויואמר . יהוה . אל . מושה . ואל . אהרון . בהור . ההר . על . גבול . ארץ . אדום . לאמור 23
יאסף . אהרון . אל . עמיו . כי . לוא . יבוא . אל . הארץ . אשר . נתתי . ליבני . יסראל . על . אשר . מריתם . את . פי . למי . מריבה 24
קח . את . אהרון . ואת . אלעזר . בנו . והעל . אותם . הור . ההר 25
והפשט . את . אהרון . את . בגדיו . והילבשתם . את . אלעזר . בנו . ואהרון . יאסף . ומת . שם 26
ויעס . מושה . כאשר . ציוה . יהוה . ויעלו . אל . הור . ההר . לעיני . כל . העדה 27
ויפשט . מושה . את . אהרון . את . בגדיו . וילבש . אותם . את . אלעזר . בנו . וימת . אהרון . שם . ברואש . ההר . וירד . מושה . ואלעזר . מין . ההר 28
ויראו . כל . העדה . כי . גוע . אהרון . ויבכו . את . אהרון . שלושים . יום . כול . בית . יסראל 29