AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Numbers Chapter 22

במדבר . פרק . 22


1&wai'yis'u be'ney yis'ra'eyl wai'ya'hha'nu be'ar'vot mo'av mey'ey'ver le'yar'deyn ye'rey'hho 2&wai'yar ba'laq ben tsi'por eyt kol a'sher a'sah yis'ra'eyl la'e'mo'ri 3&wai'ya'gar mo'av mip'ney ha'am me'od ki rav hu wai'ya'qats mo'av mip'ney be'ney yis'ra'eyl 4&wai'yo'mer mo'av el ziq'ney mid'yan a'tah ye'la'hha'khu ha'qa'hal et kol se'vi'vo'tey'nu kil'hhokh ha'shor eyt ye'req ha'sa'deh u'va'laq ben tsi'por me'lekh le'mo'av ba'eyt ha'hi 5&wai'yish'lahh mal'a'khim el bil'am ben be'or pe'to'rah a'sher al ha'na'har e'rets be'ney a'mo liq'ro lo ley'mor hin'neyh am ya'tsa mi'mits'ra'yim hin'neyh khi'sah et eyn ha'a'rets we'hu yo'sheyv mi'mu'li 6&we'a'tah le'khah na a'rah li et ha'am ha'zeh ki a'tsum hu mi'me'ni u'lai u'khal na'keh bo wa'a'gar'she'nu min ha'a'rets ki ya'da'ti eyt a'sher te'va'reykh me'vo'rakh wa'a'sher ta'or yu'ar 7&wai'yeyl'khu ziq'ney mo'av we'ziq'ney mid'yan uq'sa'mim be'ya'dam wai'ya'vo'u el bil'am wa'ye'da'be'ru ey'law div'rey va'laq 8&wai'yo'mer a'ley'hem li'nu phoh ha'lai'lah wa'ha'shi'vo'ti et'khem da'var ka'a'sheyr ye'da'beyr YHWH ey'lai wai'yeysh'vu sa'rey mo'av im bil'am 9&wai'ya'vo e'lo'him el bil'am wai'yo'mer mi ha'a'na'shim ha'ey'leh i'makh 10&wai'yo'mer bil'am el ha'e'lo'him ba'laq ben tsi'por me'lekh mo'av sha'lahh ey'lai 11&hin'neyh ha'am hai'yo'tsey mi'mits'ra'yim wai'khas et eyn ha'a'rets a'tah le'khah qa'vah li o'to u'lai u'khal le'hi'la'hhem bo we'gey'rash'tiw 12&wai'yo'mer e'lo'him el bil'am lo tey'leykh i'ma'hem lo ta'or et ha'am ki va'rukh hu 13&wai'ya'qam bil'am ba'bo'qer wai'yo'mer el sa'rey va'laq le'khu el ar'tse'khem ki mey'eyn YHWH le'ti'ti la'ha'lokh i'ma'khem 14&wai'ya'qu'mu sa'rey mo'av wai'ya'vo'u el ba'laq wai'yom'ru mey'eyn bil'am ha'lokh i'ma'nu 15&wai'yo'seph od ba'laq she'lo'ahh sa'rim ra'bim we'nikh'ba'dim mey'ey'leh 16&wai'ya'vo'u el bil'am wai'yom'ru lo koh a'mar ba'laq ben tsi'por al na ti'ma'na mey'ha'lokh ey'lai 17&ki kha'beyd a'kha'bed'kha me'od we'khol a'sher to'mar ey'lai e'e'seh ul'khah na qa'vah li eyt ha'am ha'zeh 18&wai'ya'an bil'am wai'yo'mer el av'dey va'laq im yi'ten li va'laq me'lo vey'to ke'seph we'za'hav lo u'khal la'a'vor et pi YHWH e'lo'hai la'a'sot qe'ta'nah o ge'do'lah 19&we'a'tah she'vu na va'zeh gam a'tem ha'lai'lah we'eyd'ah mah yo'seyph YHWH da'beyr i'mi 20&wai'ya'vo e'lo'him el bil'am lai'lah wai'yo'mer lo im liq'ro le'kha ba'u ha'a'na'shim qum leykh i'tam we'akh et ha'da'var a'sher a'da'beyr ey'ley'kha o'to ta'a'seh 21&wai'ya'qam bil'am ba'bo'qer wai'ya'hha'vosh et a'to'no wai'yey'lekh im sa'rey mo'av 22&wai'yi'hhar aph e'lo'him ki ho'leykh hu wai'yit'ya'tseyv mal'akh YHWH ba'de'rekh le'sa'tan lo we'hu ro'kheyv al a'to'no ush'ney ne'a'raw i'mo 23&wa'tey're ha'a'ton et mal'akh YHWH ni'tsav ba'de'rekh we'hhar'bo she'lu'phah be'ya'do wa'teyt ha'a'ton min ha'de'rekh wa'tey'lekh ba'sa'deh wai'yakh bil'am et ha'a'ton le'ha'to'tah ha'da'rekh 24&wai'ya'a'mod mal'akh YHWH be'mish'ol ha'ke'ra'mim ga'deyr mi'zeh we'ga'deyr mi'zeh 25&wa'tey're ha'a'ton et mal'akh YHWH wa'ti'la'hheyts el ha'qir wa'til'hhats et re'gel bil'am el ha'qir wai'yo'seph le'ha'ko'tah 26&wai'yo'seph mal'akh YHWH a'vor wai'ya'a'mod be'ma'qom tsar a'sher eyn de'rekh lin'tot ya'min us'mo'ul 27&wa'tey're ha'a'ton et mal'akh YHWH wa'tir'bats ta'hhat bil'am wai'yi'hhar aph bil'am wai'yakh et ha'a'ton ba'ma'qeyl 28&wai'yiph'tahh YHWH et pi ha'a'ton wa'to'mer le'vil'am meh a'si'ti le'kha ki hi'ki'ta'ni zeh sha'losh re'ga'lim 29&wai'yo'mer bil'am la'a'ton ki hit'a'lal'te bi lu yesh hhe'rev be'ya'di ki a'tah ha'rag'tikh 30&wa'to'mer ha'a'ton el bil'am ha'lo a'no'khi a'ton'kha a'sher ra'khav'ta a'lai mey'od'kha ad hai'yom ha'zeh ha'has'keyn his'kan'ti la'a'sot le'kha koh wai'yo'mer lo 31&wa'ye'gal YHWH et ey'ney vil'am wai'yar et mal'akh YHWH ni'tsav ba'de'rekh we'hhar'bo she'lu'phah be'ya'do wai'yi'qod wai'yish'ta'hhu le'a'paw 32&wai'yo'mer ey'law mal'akh YHWH al mah hi'ki'ta et a'ton'kha zeh sha'losh re'ga'lim hin'neyh a'no'khi ya'tsa'ti le'sa'tan ki ya'rat ha'de'rekh le'ne'ge'di 33&wa'tir'a'ni ha'a'ton wa'teyt le'pha'nai zeh sha'losh re'ga'lim u'lai nat'tah mi'pa'nai ki a'tah gam ot'khah ha'rag'ti we'otah he'hhe'yey'ti 34&wai'yo'mer bil'am el mal'akh YHWH hha'ta'ti ki lo ya'da'ti ki a'tah ni'tsav liq'ra'ti ba'da'rekh we'a'tah im ra be'ey'ney'kha a'shu'vah li 35&wai'yo'mer mal'akh YHWH el bil'am leykh im ha'a'na'shim we'e'phes et ha'da'var a'sher a'da'beyr ey'ley'kha o'to te'da'beyr wai'yey'lekh bil'am im sa'rey va'laq 36&wai'yish'ma ba'laq ki va vil'am wai'yey'tsey liq'ra'to el ir mo'av a'sher al ge'vul ar'non a'sher biq'tseyh ha'ge'vul 37&wai'yo'mer ba'laq el bil'am ha'lo sha'lo'ahh sha'lahh'ti ey'ley'kha liq'ro lakh la'mah lo ha'lakh'ta ey'lai ha'um'nam lo u'khal ka'be'de'kha 38&wai'yo'mer bil'am el ba'laq hin'neyh va'ti ey'ley'kha a'tah ha'ya'khol u'khal da'beyr me'u'mah ha'da'var a'sher ya'sim e'lo'him be'phi o'to a'da'beyr 39&wai'yey'lekh bil'am im ba'laq wai'ya'vo'u qir'yat hhu'tsot 40&wai'yiz'bahh ba'laq ba'qar wa'tson wai'sha'lahh le'vil'am we'la'sa'rim a'sher i'to 41&wai'hi va'bo'qer wai'yi'qahh ba'laq et bil'am wai'ya'a'ley'hu ba'mot ba'al wai'yar mi'sham qe'tseyh ha'am

ויסעו . בני . יסראל . ויחנו . בערבות . מואב . מעבר . לירדן . ירחו 1
וירא . בלק . בן . ציפור . את . כל . אשר . עסה . יסראל . לאמורי 2
ויגר . מואב . מיפני . העם . מאוד . כי . רב . הוא . ויקץ . מואב . מיפני . בני . יסראל 3
ויואמר . מואב . אל . זיקני . מידין . עתה . ילחכו . הקהל . את . כל . סביבותינו . כילחוך . השור . את . ירק . הסדה . ובלק . בן . ציפור . מלך . למואב . בעת . ההיוא 4
וישלח . מלאכים . אל . בילעם . בן . בעור . פתורה . אשר . על . הנהר . ארץ . בני . עמו . ליקרוא . לו . לאמור . הינה . עם . יצא . מימיצריים . הינה . כיסה . את . עין . הארץ . והוא . יושב . מימולי 5
ועתה . לכה . נא . ארה . לי . את . העם . הזה . כי . עצום . הוא . מימני . אולי . אוכל . נכה . בו . ואגרשנו . מין . הארץ . כי . ידעתי . את . אשר . תברך . מבורך . ואשר . תאור . יואר 6
וילכו . זיקני . מואב . וזיקני . מידין . וקסמים . בידם . ויבואו . אל . בילעם . וידברו . אליו . דיברי . בלק 7
ויואמר . אליהם . לינו . פוה . הלילה . והשיבותי . אתכם . דבר . כאשר . ידבר . יהוה . אלי . וישבו . סרי . מואב . עים . בילעם 8
ויבוא . אלוהים . אל . בילעם . ויואמר . מי . האנשים . האלה . עימך 9
ויואמר . בילעם . אל . האלוהים . בלק . בן . ציפור . מלך . מואב . שלח . אלי 10
הינה . העם . היוצא . מימיצריים . ויכס . את . עין . הארץ . עתה . לכה . קבה . לי . אותו . אולי . אוכל . להילחם . בו . וגרשתיו 11
ויואמר . אלוהים . אל . בילעם . לוא . תלך . עימהם . לוא . תאור . את . העם . כי . ברוך . הוא 12
ויקם . בילעם . בבוקר . ויואמר . אל . סרי . בלק . לכו . אל . ארצכם . כי . מאן . יהוה . לתיתי . להלוך . עיםכם 13
ויקומו . סרי . מואב . ויבואו . אל . בלק . ויואמרו . מאן . בילעם . הלוך . עימנו 14
ויוסף . עוד . בלק . שלוח . סרים . רבים . וניכבדים . מאלה 15
ויבואו . אל . בילעם . ויואמרו . לו . כוה . אמר . בלק . בן . ציפור . אל . נא . תימנע . מהלוך . אלי 16
כי . כבד . אכבדכה . מאוד . וכול . אשר . תואמר . אלי . אעסה . ולכה . נא . קבה . לי . את . העם . הזה 17
ויען . בילעם . ויואמר . אל . עבדי . בלק . אים . יתן . לי . בלק . מלוא . ביתו . כסף . וזהב . לוא . אוכל . לעבור . את . פי . יהוה . אלוהי . לעסות . קטנה . או . גדולה 18
ועתה . שבו . נא . בזה . גם . אתם . הלילה . ואדעה . מה . יוסף . יהוה . דבר . עימי 19
ויבוא . אלוהים . אל . בילעם . לילה . ויואמר . לו . אים . ליקרוא . לכה . באו . האנשים . קום . לך . איתם . ואך . את . הדבר . אשר . אדבר . אליכה . אותו . תעסה 20
ויקם . בילעם . בבוקר . ויחבוש . את . אתונו . וילך . עים . סרי . מואב 21
ויחר . אף . אלוהים . כי . הולך . הוא . ויתיצב . מלאך . יהוה . בדרך . לסטן . לו . והוא . רוכב . על . אתונו . ושני . נעריו . עימו 22
ותרא . האתון . את . מלאך . יהוה . ניצב . בדרך . וחרבו . שלופה . בידו . ותט . האתון . מין . הדרך . ותלך . בסדה . ויך . בילעם . את . האתון . להטותה . הדרך 23
ויעמוד . מלאך . יהוה . במישעול . הכרמים . גדר . מיזה . וגדר . מיזה 24
ותרא . האתון . את . מלאך . יהוה . ותילחץ . אל . הקיר . ותילחץ . את . רגל . בילעם . אל . הקיר . ויוסף . להכותה 25
ויוסף . מלאך . יהוה . עבור . ויעמוד . במקום . צר . אשר . אין . דרך . לינטות . ימין . וסמואול 26
ותרא . האתון . את . מלאך . יהוה . ותירבץ . תחת . בילעם . ויחר . אף . בילעם . ויך . את . האתון . במקל 27
ויפתח . יהוה . את . פי . האתון . ותואמר . לבילעם . מה . עסיתי . לכה . כי . היכיתני . זה . שלוש . רגלים 28
ויואמר . בילעם . לאתון . כי . היתעללת . בי . לו . יש . חרב . בידי . כי . עתה . הרגתיך 29
ותואמר . האתון . אל . בילעם . הלוא . אנוכי . אתונכה . אשר . רכבת . עלי . מעודכה . עד . היום . הזה . ההסכן . היסכנתי . לעסות . לכה . כוה . ויואמר . לוא 30
ויגל . יהוה . את . עיני . בילעם . וירא . את . מלאך . יהוה . ניצב . בדרך . וחרבו . שלופה . בידו . ויקוד . וישתחו . לאפיו 31
ויואמר . אליו . מלאך . יהוה . על . מה . היכית . את . אתונכה . זה . שלוש . רגלים . הינה . אנוכי . יצאתי . לסטן . כי . ירט . הדרך . לנגדי 32
ותיראני . האתון . ותט . לפני . זה . שלוש . רגלים . אולי . נטתה . מיפני . כי . עתה . גם . אותכה . הרגתי . ואותה . החייתי 33
ויואמר . בילעם . אל . מלאך . יהוה . חטאתי . כי . לוא . ידעתי . כי . אתה . ניצב . ליקראתי . בדרך . ועתה . אים . רע . בעיניכה . אשובה . לי 34
ויואמר . מלאך . יהוה . אל . בילעם . לך . עים . האנשים . ואפס . את . הדבר . אשר . אדבר . אליכה . אותו . תדבר . וילך . בילעם . עים . סרי . בלק 35
וישמע . בלק . כי . בא . בילעם . ויצא . ליקראתו . אל . עיר . מואב . אשר . על . גבול . ארןֹן . אשר . ביקצה . הגבול 36
ויואמר . בלק . אל . בילעם . הלוא . שלוח . שלחתי . אליכה . ליקרוא . לך . למה . לוא . הלכת . אלי . האומנם . לוא . אוכל . כבדכה 37
ויואמר . בילעם . אל . בלק . הינה . באתי . אליכה . עתה . היכול . אוכל . דבר . מאומה . הדבר . אשר . יסים . אלוהים . בפי . אותו . אדבר 38
וילך . בילעם . עים . בלק . ויבואו . קירית . חוצות 39
ויזבח . בלק . בקר . וצואן . וישלח . לבילעם . ולסרים . אשר . איתו 40
ויהי . בבוקר . ויקח . בלק . את . בילעם . ויעלהו . במות . בעל . וירא . מישם . קצה . העם 41