Facebook YouTube
About | Index | Install Font | | | Bookstore | Library | MT | AHLB


Numbers Chapter 27

במדבר . פרק . 27


1&wa'tiq'rav'nah be'not tse'laph'hhad ben hhey'pher ben gil'ad ben ma'khir ben me'na'sheh le'mish'pe'hhot me'na'sheh ven yo'seyph we'ey'leh she'mot be'no'taw mahh'lah no'ah we'hhag'lah u'mil'kah we'tir'tsah 2&wa'ta'a'mod'nah liph'ney mo'sheh we'liph'ney el'a'zar ha'ko'heyn we'liph'ney han'si'im we'khol ha'ey'dah pe'tahh o'hel mo'eyd ley'mor 3&a'vi'nu meyt ba'mid'bar we'hu lo hai'yah be'tokh ha'ey'dah ha'no'a'dim al YHWH ba'a'dat qo'rahh ki ve'hhet'o meyt u'va'nim lo hai'u lo 4&la'mah yig'ra sheym a'vi'nu mi'tokh mish'pahh'to ki eyn lo beyn te'nah la'nu a'hhu'zah be'tokh a'hhey a'vi'nu 5&wai'yaq'reyv mo'sheh et mish'pa'tan liph'ney YHWH 6&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh ley'mor 7&keyn be'not tse'laph'hhad dov'rot na'ton ti'teyn la'hem a'hhu'zat na'hha'lah be'tokh a'hhey a'vi'hem we'ha'a'var'ta et na'hha'lat a'vi'hen la'hen 8&we'el be'ney yis'ra'eyl te'da'beyr ley'mor ish ki ya'mut u'veyn eyn lo we'ha'a'var'tem et na'hha'la'to le'vi'to 9&we'im eyn lo bat un'ta'tem et na'hha'la'to le'e'hhaw 10&we'im eyn lo a'hhim un'ta'tem et na'hha'la'to la'a'hhey a'viw 11&we'im eyn a'hhim le'a'viw un'ta'tem et na'hha'la'to lish'ey'ro ha'qa'rov ey'law mi'mish'pahh'to we'ya'rash o'tah we'hai'tah liv'ney yis'ra'eyl le'hhu'qat mish'pat ka'a'sheyr tsi'wah YHWH et mo'sheh 12&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh a'leyh el har ha'a'va'rim ha'zeh ur'eyh et ha'a'rets a'sher na'ta'ti liv'ney yis'ra'eyl 13&we'ra'i'tah o'tah we'ne'e'saph'ta el a'mey'kha gam a'tah ka'a'sheyr ne'e'saph a'ha'ron a'hhi'kha 14&ka'a'sheyr me'ri'tem pi be'mid'bar tsin bim'ri'vat ha'ey'dah le'haq'di'shey'ni va'ma'yim le'ey'ney'hem heym mey me'ri'vat qa'deysh mid'bar tsin 15&wai'da'beyr mo'sheh el YHWH ley'mor 16&yiph'qod YHWH e'lo'hey ha'ru'hhot le'khol ba'sar ish al ha'ey'dah 17&a'sher yey'tsey liph'ney'hem wa'a'sher ya'vo liph'ney'hem wa'a'sher yo'tsi'eym wa'a'sher ye'vi'eym we'lo tih'yeh a'dat YHWH ka'tson a'sher eyn la'hem ro'eh 18&wai'yo'mer YHWH el mo'sheh qahh le'kha et ye'ho'shu'a bin nun ish a'sher ru'ahh bo we'sa'makh'ta et yad'kha a'law 19&we'ha'a'mad'ta o'to liph'ney el'a'zar ha'ko'heyn we'liph'ney kol ha'ey'dah we'tsi'we'tah o'to le'ey'ney'hem 20&we'na'ta'tah mey'hod'kha a'law le'ma'an yish'me'u kol a'dat be'ney yis'ra'eyl 21&we'liph'ney el'a'zar ha'ko'heyn ya'a'mod we'sha'al lo be'mish'pat ha'u'rim liph'ney YHWH al piw yeyts'u we'al piw ya'vo'u hu we'khol be'ney yis'ra'eyl i'to we'khol ha'ey'dah 22&wai'ya'as mo'sheh ka'a'sheyr tsi'wah YHWH o'to wai'yi'qahh et ye'ho'shu'a wai'ya'a'mi'dey'hu liph'ney el'a'zar ha'ko'heyn we'liph'ney kol ha'ey'dah 23&wai'yis'mokh et ya'daw a'law wa'ye'tsa'wey'hu ka'a'sheyr di'ber YHWH be'yad mo'sheh

ותיקרבנה . בנות . צלפחד . בן . חפר . בן . גילעד . בן . מכיר . בן . מנשה . למישפחות . מנשה . בן . יוסף . ואלה . שמות . בנותיו . מחלה . נועה . וחגלה . ומילכה . ותירצה 1
ותעמודנה . ליפני . מושה . וליפני . אלעזר . הכוהן . וליפני . הנסיאים . וכל . העדה . פתח . אוהל . מועד . לאמור 2
אבינו . מת . במידבר . והוא . לוא . היה . בתוך . העדה . הנועדים . על . יהוה . בעדת . קורח . כי . בחטאו . מת . ובנים . לוא . היו . לו 3
למה . יגרע . שם . אבינו . מיתוך . מישפחתו . כי . אין . לו . בן . תנה . לנו . אחוזה . בתוך . אחי . אבינו 4
ויקרב . מושה . את . מישפטן . ליפני . יהוה 5
ויואמר . יהוה . אל . מושה . לאמור 6
כן . בנות . צלפחד . דוברות . נתון . תיתן . להם . אחוזת . נחלה . בתוך . אחי . אביהם . והעברת . את . נחלת . אביהן . להן 7
ואל . בני . יסראל . תדבר . לאמור . איש . כי . ימות . ובן . אין . לו . והעברתם . את . נחלתו . לביתו 8
ואים . אין . לו . בת . ונתתם . את . נחלתו . לאחיו 9
ואים . אין . לו . אחים . ונתתם . את . נחלתו . לאחי . אביו 10
ואים . אין . אחים . לאביו . ונתתם . את . נחלתו . לישארו . הקרוב . אליו . מימישפחתו . וירש . אותה . והיתה . ליבני . יסראל . לחוקת . מישפט . כאשר . ציוה . יהוה . את . מושה 11
ויואמר . יהוה . אל . מושה . עלה . אל . הר . העברים . הזה . וראה . את . הארץ . אשר . נתתי . ליבני . יסראל 12
וראיתה . אותה . ונאספת . אל . עמיכה . גם . אתה . כאשר . נאסף . אהרון . אחיכה 13
כאשר . מריתם . פי . במידבר . צין . בימריבת . העדה . להקדישני . במיים . לעיניהם . הם . מי . מריבת . קדש . מידבר . צין 14
וידבר . מושה . אל . יהוה . לאמור 15
יפקוד . יהוה . אלוהי . הרוחות . לכל . בסר . איש . על . העדה 16
אשר . יצא . ליפניהם . ואשר . יבוא . ליפניהם . ואשר . יוציאם . ואשר . יביאם . ולוא . תיהיה . עדת . יהוה . כצואן . אשר . אין . להם . רועה 17
ויואמר . יהוה . אל . מושה . קח . לכה . את . יהושוע . בין . נון . איש . אשר . רוח . בו . וסמכת . את . ידכה . עליו 18
והעמדת . אותו . ליפני . אלעזר . הכוהן . וליפני . כל . העדה . וציויתה . אותו . לעיניהם 19
ונתתה . מהודכה . עליו . למען . ישמעו . כל . עדת . בני . יסראל 20
וליפני . אלעזר . הכוהן . יעמוד . ושאל . לו . במישפט . האורים . ליפני . יהוה . על . פיו . יצאו . ועל . פיו . יבואו . הוא . וכל . בני . יסראל . איתו . וכל . העדה 21
ויעס . מושה . כאשר . ציוה . יהוה . אותו . ויקח . את . יהושוע . ויעמידהו . ליפני . אלעזר . הכוהן . וליפני . כל . העדה 22
ויסמוך . את . ידיו . עליו . ויצוהו . כאשר . דיבר . יהוה . ביד . מושה 23