AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Numbers Chapter 30


במדבר . פרק . 30


1&wai'yo'mer mo'sheh el be'ney yis'ra'eyl ke'khol a'sher tsi'wah YHWH et mo'sheh 2&wai'da'beyr mo'sheh el ra'shey ha'ma'tot liv'ney yis'ra'eyl ley'mor zeh ha'da'var a'sher tsi'wah YHWH 3&ish ki yi'dor ne'der la'YHWH o hi'sha'va she'vu'ah le'sor i'sar al naph'sho lo ya'hheyl de'va'ro ke'khol hai'yo'tsey mi'piw ya'a'seh 4&we'i'shah ki ti'dor ne'der la'YHWH we'as'rah i'sar be'veyt a'vi'ah bin'u'rey'ah 5&we'sha'ma a'vi'ah et nid'rah we'e'sa'rah a'sher as'rah al naph'shah we'he'hhe'rish lah a'vi'ah we'qa'mu kol ne'da'rey'ah we'khol i'sar a'sher as'rah al naph'shah ya'qum 6&we'im hey'ni a'vi'ah o'tah be'yom sham'o kol ne'da'rey'ah we'e'sa'rey'ah a'sher as'rah al naph'shah lo ya'qum wa'YHWH yis'lahh lah ki hey'ni a'vi'ah o'tah 7&we'im hai'o tih'yeh le'ish un'da'rey'ah a'ley'ah o miv'ta se'pha'tey'ah a'sher as'rah al naph'shah 8&we'sha'ma i'shah be'yom sham'o we'he'hhe'rish lah we'qa'mu ne'da'rey'ah we'e'sa're'ah a'sher as'rah al naph'shah ya'qu'mu 9&we'im be'yom she'mo'a i'shah ya'ni otah we'hey'pheyr et nid'rah a'sher a'ley'ah we'eyt miv'ta se'pha'tey'ah a'sher as'rah al naph'shah wa'YHWH yis'lahh lah 10&we'ney'der al'ma'nah ug'ru'shah kol a'sher as'rah al naph'shah ya'qum a'ley'ah 11&we'im beyt i'shah na'da'rah o as'rah i'sar al naph'shah bish'vu'ah 12&we'sha'ma i'shah we'he'hhe'rish lah lo hey'ni o'tah we'qa'mu kol ne'da'rey'ah we'khol i'sar a'sher as'rah al naph'shah ya'qum 13&we'im ha'pheyr ya'pheyr o'tam i'shah be'yom sham'o kol mo'tsa se'pha'tey'ah lin'da'rey'ah ul'i'sar naph'shah lo ya'qum i'shah ha'phey'ram wa'YHWH yis'lahh lah 14&kol ney'der we'khol she'vu'at i'sar le'a'not na'phesh i'shah ye'qi'me'nu we'i'shah ye'phey're'nu 15&we'im ha'hha'reysh ya'hha'rish lah i'shah mi'yom el yom we'hey'qim et kol ne'da'rey'ah o et kol e'sa'rey'ah a'sher a'ley'ah hey'qim o'tam ki he'hhe'rish lah be'yom sham'o 16&we'im ha'pheyr ya'pheyr o'tam a'hha'rey sham'o we'na'sa et a'o'nah 17&ey'leh ha'hhu'qim a'sher tsi'wah YHWH et mo'sheh beyn ish le'ish'to beyn av le'vi'to bin'u'rey'ah beyt a'vi'ah

ויואמר . מושה . אל . בני . יסראל . ככול . אשר . ציוה . יהוה . את . מושה 1
וידבר . מושה . אל . ראשי . המטות . ליבני . יסראל . לאמור . זה . הדבר . אשר . ציוה . יהוה 2
איש . כי . ידור . נדר . ליהוה . או . הישבע . שבועה . לאסור . איסר . על . נפשו . לוא . יחל . דברו . ככל . היוצא . מיפיו . יעסה 3
ואישה . כי . תידור . נדר . ליהוה . ואסרה . איסר . בבית . אביה . בינעוריה 4
ושמע . אביה . את . נידרה . ואסרה . אשר . אסרה . על . נפשה . והחריש . לה . אביה . וקמו . כל . נדריה . וכל . איסר . אשר . אסרה . על . נפשה . יקום 5
ואים . הניא . אביה . אותה . ביום . שמעו . כל . נדריה . ואסריה . אשר . אסרה . על . נפשה . לוא . יקום . ויהוה . יסלח . לה . כי . הניא . אביה . אותה 6
ואים . היו . תיהיה . לאיש . ונדריה . עליה . או . מיבטא . ספתיה . אשר . אסרה . על . נפשה 7
ושמע . אישה . ביום . שמעו . והחריש . לה . וקמו . נדריה . ואסרה . אשר . אסרה . על . נפשה . יקומו 8
ואים . ביום . שמוע . אישה . יניא . אותה . והפר . את . נידרה . אשר . עליה . ואת . מיבטא . ספתיה . אשר . אסרה . על . נפשה . ויהוה . יסלח . לה 9
ונדר . אלמנה . וגרושה . כול . אשר . אסרה . על . נפשה . יקום . עליה 10
ואים . בית . אישה . נדרה . או . אסרה . איסר . על . נפשה . בישבועה 11
ושמע . אישה . והחריש . לה . לוא . הניא . אותה . וקמו . כל . נדריה . וכל . איסר . אשר . אסרה . על . נפשה . יקום 12
ואים . הפר . יפר . אותם . אישה . ביום . שמעו . כל . מוצא . ספתיה . לינדריה . ולאיסר . נפשה . לוא . יקום . אישה . הפרם . ויהוה . יסלח . לה 13
כל . נדר . וכל . שבועת . איסר . לענות . נפש . אישה . יקימנו . ואישה . יפרנו 14
ואים . החרש . יחריש . לה . אישה . מיום . אל . יום . והקים . את . כל . נדריה . או . את . כל . אסריה . אשר . עליה . הקים . אותם . כי . החריש . לה . ביום . שמעו 15
ואים . הפר . יפר . אותם . אחרי . שמעו . ונסא . את . עוֹנה 16
אלה . החוקים . אשר . ציוה . יהוה . את . מושה . בין . איש . לאישתו . בין . אב . לביתו . בינעוריה . בית . אביה 17