AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Numbers Chapter 33

במדבר . פרק . 33


1&ey'leh mas'ey ve'ney yis'ra'eyl a'sher yats'u mey'e'rets mits'ra'yim le'tsiv'o'tam be'yad mo'sheh we'a'ha'ron 2&wai'yikh'tov mo'sheh et mo'tsa'ey'hem le'mas'ey'hem al pi YHWH we'ey'leh mas'ey'hem le'mo'tsa'ey'hem 3&wai'yis'u mey'ra'me'seys ba'hho'desh ha'ri'shon ba'hha'mi'shah a'sar yom la'hho'desh ha'ri'shon mi'ma'hha'rat ha'pe'sahh yats'u ve'ney yis'ra'eyl be'yad ra'mah le'ey'ney kol mits'ra'yim 4&u'mits'ra'yim me'qa'be'rim eyt a'sher hi'kah YHWH ba'hem kol be'khor u'vey'lo'hey'hem a'sah YHWH she'pha'tim 5&wai'yis'u ve'ney yis'ra'eyl mey'ra'me'seys wai'ya'hha'nu be'su'kot 6&wai'yis'u mi'su'kot wai'ya'hha'nu ve'ey'tam a'sher biq'tseyh ha'mid'bar 7&wai'yis'u mey'ey'tam wai'ya'shav al pi ha'hhi'rot a'sher al pe'ney ba'al tse'phon wai'ya'hha'nu liph'ney mig'dol 8&wai'yis'u mip'ney ha'hhi'rot wai'ya'av'ru ve'tokh hai'yam ha'mid'ba'rah wai'yeyl'khu de'rekh she'lo'shet ya'mim be'mid'bar ey'tam wai'ya'hha'nu be'ma'rah 9&wai'yis'u mi'ma'rah wai'ya'vo'u ey'li'mah uv'ey'lim she'teym es'reyh ey'not ma'yim we'shiv'im te'ma'rim wai'ya'hha'nu sham 10&wai'yis'u mey'ey'lim wai'ya'hha'nu al yam suph 11&wai'yis'u mi'yam suph wai'ya'hha'nu be'mid'bar sin 12&wai'yis'u mi'mid'bar sin wai'ya'hha'nu be'daph'qah 13&wai'yis'u mi'daph'qah wai'ya'hha'nu be'a'lush 14&wai'yis'u mey'a'lush wai'ya'hha'nu bir'phi'dim we'lo hai'yah sham ma'yim la'am lish'tot 15&wai'yis'u mey're'phi'dim wai'ya'hha'nu be'mid'bar si'nai 16&wai'yis'u mi'mid'bar si'nai wai'ya'hha'nu be'qiv'rot ha'ta'a'wah 17&wai'yis'u mi'qiv'rot ha'ta'a'wah wai'ya'hha'nu ba'hha'tsey'rot 18&wai'yis'u mey'hha'tsey'rot wai'ya'hha'nu be'rit'mah 19&wai'yis'u mey'rit'mah wai'ya'hha'nu be'ri'mon pa'rets 20&wai'yis'u mey'ri'mon pa'rets wai'ya'hha'nu be'liv'nah 21&wai'yis'u mi'liv'nah wai'ya'hha'nu be'ri'sah 22&wai'yis'u mey'ri'sah wai'ya'hha'nu biq'hey'la'tah 23&wai'yis'u mi'qe'hey'la'tah wai'ya'hha'nu be'har sha'pher 24&wai'yis'u me'har sha'pher wai'ya'hha'nu ba'hha'ra'dah 25&wai'yis'u mey'hha'ra'dah wai'ya'hha'nu be'maq'hey'lot 26&wai'yis'u mi'maq'hey'lot wai'ya'hha'nu be'ta'hhat 27&wai'yis'u mi'ta'hhat wai'ya'hha'nu be'ta'rahh 28&wai'yis'u mi'ta'rahh wai'ya'hha'nu be'mit'qah 29&wai'yis'u mi'mit'qah wai'ya'hha'nu be'hhash'mo'nah 30&wai'yis'u mey'hhash'mo'nah wai'ya'hha'nu be'mo'sey'rot 31&wai'yis'u mi'mo'sey'rot wai'ya'hha'nu biv'ney ya'a'qan 32&wai'yis'u mi'be'ney ya'a'qan wai'ya'hha'nu be'hhor ha'gid'gad 33&wai'yis'u mey'hhor ha'gid'gad wai'ya'hha'nu be'yat'va'tah 34&wai'yis'u mi'yat'va'tah wai'ya'hha'nu be'av'ro'nah 35&wai'yis'u mey'av'ro'nah wai'ya'hha'nu be'ets'yon ga'ver 36&wai'yis'u mey'e'tse'yon ga'ver wai'ya'hha'nu ve'mid'bar tsin hi qa'deysh 37&wai'yis'u mi'qa'deysh wai'ya'hha'nu be'hor ha'har biq'tseyh e'rets e'dom 38&wai'ya'al a'ha'ron ha'ko'heyn el hor ha'har al pi YHWH wai'ya'mat sham bish'nat ha'ar'ba'im le'tseyt be'ney yis'ra'eyl mey'e'rets mits'ra'yim ba'hho'desh ha'hha'mi'shi be'e'hhad la'hho'desh 39&we'a'ha'ron ben sha'losh we'es'rim um'at sha'nah be'mo'to be'hor ha'har 40&wai'yish'ma ha'ke'na'a'ni me'lekh a'rad we'hu yo'sheyv ba'ne'gev be'e'rets ke'na'an be'vo be'ney yis'ra'eyl 41&wai'yis'u mey'hor ha'har wai'ya'hha'nu be'tsal'mo'nah 42&wai'yis'u mi'tsal'mo'nah wai'ya'hha'nu be'phu'non 43&wai'yis'u mi'pu'non wai'ya'hha'nu be'o'vot 44&wai'yis'u mey'o'vot wai'ya'hha'nu be'i'yey ha'a'va'rim big'vul mo'av 45&wai'yis'u mey'i'yim wai'ya'hha'nu be'di'von gad 46&wai'yis'u mi'di'von gad wai'ya'hha'nu be'al'mon div'la'tai'mah 47&wai'yis'u mey'al'mon div'la'tai'mah wai'ya'hha'nu be'ha'rey ha'a'va'rim liph'ney ne'vo 48&wai'yis'u mey'ha'rey ha'a'va'rim wai'ya'hha'nu be'ar'vot mo'av al yar'deyn ye'rey'hho 49&wai'ya'hha'nu al hai'yar'deyn mi'beyt hai'shi'mot ad a'veyl ha'shi'tim be'ar'vot mo'av 50&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh be'ar'vot mo'av al yar'deyn ye'rey'hho ley'mor 51&da'beyr el be'ney yis'ra'eyl we'a'mar'ta a'ley'hem ki a'tem ov'rim et hai'yar'deyn el e'rets ke'na'an 52&we'ho'rash'tem et kol yosh'vey ha'a'rets mi'pe'ney'khem we'i'bad'tem eyt kol mas'ki'yo'tam we'eyt kol tsal'mey ma'sey'kho'tam te'a'bey'du we'eyt kol ba'mo'tam tash'mi'du 53&we'ho'rash'tem et ha'a'rets wi'shav'tem bah ki la'khem na'ta'ti et ha'a'rets la're'shet o'tah 54&we'hit'na'hhal'tem et ha'a'rets be'go'ral le'mish'pe'hho'tey'khem la'rav tar'bu et na'hha'la'to we'lam'at tam'it et na'hha'la'to el a'sher yey'tsey lo sha'mah ha'go'ral lo yih'yeh le'ma'tot a'vo'tey'khem tit'ne'hha'lu 55&we'im lo to'ri'shu et yosh'vey ha'a'rets mi'pe'ney'khem we'hai'yah a'sher to'ti'ru mey'hem le'si'kim be'ey'ney'khem we'lits'ni'nim be'tsi'dey'khem we'tsa'ra'ru et'khem al ha'a'rets a'sher a'tem yosh'vim bah 56&we'hai'yah ka'a'sheyr di'mi'ti la'a'sot la'hem e'e'seh la'khem

אלה . מסעי . בני . יסראל . אשר . יצאו . מארץ . מיצריים . לציבאותם . ביד . מושה . ואהרון 1
ויכתוב . מושה . את . מוצאיהם . למסעיהם . על . פי . יהוה . ואלה . מסעיהם . למוצאיהם 2
ויסעו . מרעמסס . בחודש . הריאשון . בחמישה . עסר . יום . לחודש . הריאשון . מימחרת . הפסח . יצאו . בני . יסראל . ביד . רמה . לעיני . כל . מיצריים 3
ומיצריים . מקברים . את . אשר . היכה . יהוה . בהם . כל . בכור . ובאלוהיהם . עסה . יהוה . שפטים 4
ויסעו . בני . יסראל . מרעמסס . ויחנו . בסוכות 5
ויסעו . מיסוכות . ויחנו . באתם . אשר . ביקצה . המידבר 6
ויסעו . מאתם . וישב . על . פי . החירות . אשר . על . פני . בעל . צפון . ויחנו . ליפני . מיגדול 7
ויסעו . מיפני . החירות . ויעברו . בתוך . הים . המידברה . וילכו . דרך . שלושת . ימים . במידבר . אתם . ויחנו . במרה 8
ויסעו . מימרה . ויבואו . אילימה . ובאילים . שתים . עסרה . עינות . מיים . ושיבעים . תמרים . ויחנו . שם 9
ויסעו . מאילים . ויחנו . על . ים . סו 10
ויסעו . מים . סוף . ויחנו . במידבר . סין 11
ויסעו . מימידבר . סין . ויחנו . בדפקה 12
ויסעו . מידפקה . ויחנו . באלוש 13
ויסעו . מאלוש . ויחנו . בירפידים . ולוא . היה . שם . מיים . לעם . לישתות 14
ויסעו . מרפידים . ויחנו . במידבר . סיני 15
ויסעו . מימידבר . סיני . ויחנו . בקיברות . התאוה 16
ויסעו . מיקיברות . התאוה . ויחנו . בחצרות 17
ויסעו . מחצרות . ויחנו . בריתמה 18
ויסעו . מריתמה . ויחנו . ברימון . פרץ 19
ויסעו . מרימון . פרץ . ויחנו . בליבנה 20
ויסעו . מיליבנה . ויחנו . בריסה 21
ויסעו . מריסה . ויחנו . ביקהלתה 22
ויסעו . מיקהלתה . ויחנו . בהר . שפר 23
ויסעו . מהר . שפר . ויחנו . בחרדה 24
ויסעו . מחרדה . ויחנו . במקהלות 25
ויסעו . מימקהלות . ויחנו . בתחת 26
ויסעו . מיתחת . ויחנו . בתרח 27
ויסעו . מיתרח . ויחנו . במיתקה 28
ויסעו . מימיתקה . ויחנו . בחשמונה 29
ויסעו . מחשמונה . ויחנו . במוסרות 30
ויסעו . מימוסרות . ויחנו . ביבני . יעקן 31
ויסעו . מיבני . יעקן . ויחנו . בחור . הגידגד 32
ויסעו . מחור . הגידגד . ויחנו . ביטבתה 33
ויסעו . מיטבתה . ויחנו . בעברונה 34
ויסעו . מעברונה . ויחנו . בעציון . גבר 35
ויסעו . מעציון . גבר . ויחנו . במידבר . צין . היוא . קדש 36
ויסעו . מיקדש . ויחנו . בהור . ההר . ביקצה . ארץ . אדום 37
ויעל . אהרון . הכוהן . אל . הור . ההר . על . פי . יהוה . וימת . שם . בישנת . הארבעים . לצאת . בני . יסראל . מארץ . מיצריים . בחודש . החמישי . באחד . לחודש 38
ואהרון . בן . שלוש . ועסרים . ומאת . שנה . במותו . בהור . ההר 39
וישמע . הכנעני . מלך . ערד . והוא . יושב . בנגב . בארץ . כנען . בבוא . בני . יסראל 40
ויסעו . מהור . ההר . ויחנו . בצלמונה 41
ויסעו . מיצלמונה . ויחנו . בפוןֹן 42
ויסעו . מיפוןֹן . ויחנו . באובות 43
ויסעו . מאובות . ויחנו . בעיי . העברים . ביגבול . מואב 44
ויסעו . מעיים . ויחנו . בדיבון . גד 45
ויסעו . מידיבון . גד . ויחנו . בעלמון . דיבלתימה 46
ויסעו . מעלמון . דיבלתימה . ויחנו . בהרי . העברים . ליפני . נבו 47
ויסעו . מהרי . העברים . ויחנו . בערבות . מואב . על . ירדן . ירחו 48
ויחנו . על . הירדן . מיבית . הישימות . עד . אבל . השיטים . בערבות . מואב 49
וידבר . יהוה . אל . מושה . בערבות . מואב . על . ירדן . ירחו . לאמור 50
דבר . אל . בני . יסראל . ואמרת . אלהם . כי . אתם . עוברים . את . הירדן . אל . ארץ . כנען 51
והורשתם . את . כל . יושבי . הארץ . מיפניכם . ואיבדתם . את . כל . מסכיותם . ואת . כל . צלמי . מסכותם . תאבדו . ואת . כל . במותם . תשמידו 52
והורשתם . את . הארץ . וישבתם . בה . כי . לכם . נתתי . את . הארץ . לרשת . אותה 53
והיתנחלתם . את . הארץ . בגורל . למישפחותיכם . לרב . תרבו . את . נחלתו . ולמעט . תמעיט . את . נחלתו . אל . אשר . יצא . לו . שמה . הגורל . לו . יהיה . למטות . אבותיכם . תיתנחלו 54
ואים . לוא . תורישו . את . יושבי . הארץ . מיפניכם . והיה . אשר . תותירו . מהם . לסיכים . בעיניכם . וליצנינים . בצידיכם . וצררו . אתכם . על . הארץ . אשר . אתם . יושבים . בה 55
והיה . כאשר . דימיתי . לעסות . להם . אעסה . לכם 56