AHRC | About | Index | Install Font |
Facebook YouTube


Numbers Chapter 35

במדבר . פרק . 35


1&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh be'ar'vot mo'av al yar'deyn ye'rey'hho ley'mor 2&tsaw et be'ney yis'ra'eyl we'nat'nu la'le'wi'yim mi'na'hha'lat a'hhu'za'tam a'rim la'sha'vet u'mig'rash le'a'rim se'vi'vo'tey'hem tit'nu la'le'wi'yim 3&we'hai'u he'a'rim la'hem la'sha'vet u'mig're'shey'hem yih'yu liv'hem'tam we'lir'khu'sham ul'khol hhai'ya'tam 4&u'mig're'shey he'a'rim a'sher tit'nu la'le'wi'yim mi'qir ha'ir wa'hhu'tsah e'leph a'mah sa'viv 5&u'ma'do'tem mi'hhuts la'ir et pe'at qeyd'mah al'pa'yim ba'a'mah we'et pe'at ne'gev al'pa'yim ba'a'mah we'et pe'at yam al'pa'yim ba'a'mah we'eyt pe'at tsa'phon al'pa'yim ba'a'mah we'ha'ir ba'ta'wekh zeh yih'yeh la'hem mig're'shey he'a'rim 6&we'eyt he'a'rim a'sher tit'nu la'le'wi'yim eyt sheysh a'rey ha'miq'lat a'sher tit'nu la'nus sha'mah ha'ro'tsey'ahh wa'a'ley'hem tit'nu ar'ba'im ush'ta'yim ir 7&kol he'a'rim a'sher tit'nu la'le'wi'yim ar'ba'im ush'mo'neh ir et'hen we'et mig're'shey'hen 8&we'he'a'rim a'sher tit'nu mey'a'hhu'zat be'ney yis'ra'eyl mey'eyt ha'rav tar'bu u'mey'eyt ha'me'at tam'i'tu ish ke'phi na'hha'la'to a'sher yin'hha'lu yi'teyn mey'a'raw la'le'wi'yim 9&wai'da'beyr YHWH el mo'sheh ley'mor 10&da'beyr el be'ney yis'ra'eyl we'a'mar'ta a'ley'hem ki a'tem ov'rim et hai'yar'deyn ar'tsah ke'na'an 11&we'hiq'ri'tem la'khem a'rim a'rey miq'lat tih'yey'nah la'khem we'nas sha'mah ro'tsey'ahh ma'keyh ne'phesh bish'ga'gah 12&we'hai'u la'khem he'a'rim le'miq'lat mi'go'eyl we'lo ya'mut ha'ro'tsey'ahh ad am'do liph'ney ha'ey'dah la'mish'pat 13&we'he'a'rim a'sher ti'tey'nu sheysh a'rey miq'lat tih'yey'nah la'khem 14&eyt she'losh he'a'rim tit'nu mey'ey'ver lai'yar'deyn we'eyt she'losh he'a'rim tit'nu be'e'rets ke'na'an a'rey miq'lat tih'yey'nah 15&liv'ney yis'ra'eyl we'la'geyr we'la'to'shav be'to'kham tih'yey'nah sheysh he'a'rim ha'ey'leh le'miq'lat la'nus sha'mah kol ma'keyh ne'phesh bish'ga'gah 16&we'im bikh'li var'zel hi'ka'hu wai'ya'mot ro'tsey'ahh hu mot yu'mat ha'ro'tsey'ahh 17&we'im be'e'ven yad a'sher ya'mut bah hi'ka'hu wai'ya'mot ro'tsey'ahh hu mot yu'mat ha'ro'tsey'ahh 18&o bikh'li eyts yad a'sher ya'mut bo hi'ka'hu wai'ya'mot ro'tsey'ahh hu mot yu'mat ha'ro'tsey'ahh 19&go'eyl ha'dam hu ya'mit et ha'ro'tsey'ahh be'phig'o vo hu ye'mi'te'nu 20&we'im be'sin'ah yeh'da'phe'nu o hish'likh a'law bits'di'yah wai'ya'mot 21&o ve'ey'vah hi'ka'hu ve'ya'do wai'ya'mot mot yu'mat ha'ma'keh ro'tsey'ahh hu go'eyl ha'dam ya'mit et ha'ro'tsey'ahh be'phig'o vo 22&we'im be'phe'ta be'lo ey'vah ha'da'pho o hish'likh a'law kol ke'li be'lo tse'di'yah 23&o ve'khol e'ven a'sher ya'mut bah be'lo re'ot wai'ya'peyl a'law wai'ya'mot we'hu lo o'yeyv lo we'lo me'va'qeysh ra'a'to 24&we'shaph'tu ha'ey'dah beyn ha'ma'keh u'veyn go'eyl ha'dam al ha'mish'pa'tim ha'ey'leh 25&we'hi'tsi'lu ha'ey'dah et ha'ro'tsey'ahh mi'yad go'eyl ha'dam we'hey'shi'vu o'to ha'ey'dah el ir miq'la'to a'sher nas sha'mah we'ya'shav bah ad mot ha'ko'heyn ha'ga'dol a'sher ma'shahh o'to be'she'men ha'qo'desh 26&we'im ya'tso yey'tsey ha'ro'tsey'ahh et ge'vul ir miq'la'to a'sher ya'nus sha'mah 27&u'ma'tsa o'to go'eyl ha'dam mi'hhuts lig'vul ir miq'la'to we'ra'tsahh go'eyl ha'dam et ha'ro'tsey'ahh eyn lo dam 28&ki ve'ir miq'la'to yey'sheyv ad mot ha'ko'heyn ha'ga'dol we'a'hha'rey mot ha'ko'heyn ha'ga'dol ya'shuv ha'ro'tsey'ahh el e'rets a'hhu'za'to 29&we'hai'u ey'leh la'khem le'hhu'qat mish'pat le'do'ro'tey'khem be'khol mosh'vo'tey'khem 30&kol ma'keyh ne'phesh le'phi ey'dim yir'tsahh et ha'ro'tsey'ahh we'eyd e'hhad lo ya'a'neh ve'ne'phesh la'mut 31&we'lo tiq'hhu kho'pher le'ne'phesh ro'tsey'ahh a'sher hu ra'sha la'mut ki mot yu'mat 32&we'lo tiq'hhu kho'pher la'nus el ir miq'la'to la'shuv la'she'vet ba'a'rets ad mot ha'ko'heyn 33&we'lo ta'hha'ni'phu et ha'a'rets a'sher a'tem bah ki ha'dam hu ya'hha'niph et ha'a'rets we'la'a'rets lo ye'khu'par la'dam a'sher shu'pakh bah ki im be'dam shoph'kho 34&we'lo te'ta'mey et ha'a'rets a'sher a'tem yosh'vim bah a'sher a'ni sho'kheyn be'to'khah ki a'ni YHWH sho'kheyn be'tokh be'ney yis'ra'eyl

וידבר . יהוה . אל . מושה . בערבות . מואב . על . ירדן . ירחו . לאמור 1
צו . את . בני . יסראל . ונתנו . ללוים . מינחלת . אחוזתם . ערים . לשבת . ומיגרש . לערים . סביבותיהם . תיתנו . ללוים 2
והיו . הערים . להם . לשבת . ומיגרשיהם . יהיו . ליבהמתם . ולירכושם . ולכול . חיתם 3
ומיגרשי . הערים . אשר . תיתנו . ללוים . מיקיר . העיר . וחוצה . אלף . אמה . סביב 4
ומדותם . מיחוץ . לעיר . את . פאת . קדמה . אלפיים . באמה . ואת . פאת . נגב . אלפיים . באמה . ואת . פאת . ים . אלפיים . באמה . ואת . פאת . צפון . אלפיים . באמה . והעיר . בתוך . זה . יהיה . להם . מיגרשי . הערים 5
ואת . הערים . אשר . תיתנו . ללוים . את . שש . ערי . המיקלט . אשר . תיתנו . לנוס . שמה . הרוצח . ועליהם . תיתנו . ארבעים . ושתיים . עיר 6
כל . הערים . אשר . תיתנו . ללוים . ארבעים . ושמונה . עיר . אתהן . ואת . מיגרשיהן 7
והערים . אשר . תיתנו . מאחוזת . בני . יסראל . מאת . הרב . תרבו . ומאת . המעט . תמעיטו . איש . כפי . נחלתו . אשר . ינחלו . יתן . מעריו . ללוים 8
וידבר . יהוה . אל . מושה . לאמור 9
דבר . אל . בני . יסראל . ואמרת . אלהם . כי . אתם . עוברים . את . הירדן . ארצה . כנען 10
והיקריתם . לכם . ערים . ערי . מיקלט . תיהיינה . לכם . ונס . שמה . רוצח . מכה . נפש . בישגגה 11
והיו . לכם . הערים . למיקלט . מיגואל . ולוא . ימות . הרוצח . עד . עמדו . ליפני . העדה . למישפט 12
והערים . אשר . תיתנו . שש . ערי . מיקלט . תיהיינה . לכם 13
את . שלוש . הערים . תיתנו . מעבר . לירדן . ואת . שלוש . הערים . תיתנו . בארץ . כנען . ערי . מיקלט . תיהיינה 14
ליבני . יסראל . ולגר . ולתושב . בתוכם . תיהיינה . שש . הערים . האלה . למיקלט . לנוס . שמה . כל . מכה . נפש . בישגגה 15
ואים . ביכלי . ברזל . היכהו . וימות . רוצח . הוא . מות . יומת . הרוצח 16
ואים . באבן . יד . אשר . ימות . בה . היכהו . וימות . רוצח . הוא . מות . יומת . הרוצח 17
או . ביכלי . עץ . יד . אשר . ימות . בו . היכהו . וימות . רוצח . הוא . מות . יומת . הרוצח 18
גואל . הדם . הוא . ימית . את . הרוצח . בפיגעו . בו . הוא . ימיתנו 19
ואים . בסינאה . יהדפנו . או . הישליך . עליו . ביצדיה . וימות 20
או . באיבה . היכהו . בידו . וימות . מות . יומת . המכה . רוצח . הוא . גואל . הדם . ימית . את . הרוצח . בפיגעו . בו 21
ואים . בפתע . בלוא . איבה . הדפו . או . הישליך . עליו . כל . כלי . בלוא . צדיה 22
או . בכל . אבן . אשר . ימות . בה . בלוא . ראות . ויפל . עליו . וימות . והוא . לוא . אויב . לו . ולוא . מבקש . רעתו 23
ושפטו . העדה . בין . המכה . ובין . גואל . הדם . על . המישפטים . האלה 24
והיצילו . העדה . את . הרוצח . מיד . גואל . הדם . והשיבו . אותו . העדה . אל . עיר . מיקלטו . אשר . נס . שמה . וישב . בה . עד . מות . הכוהן . הגדול . אשר . משח . אותו . בשמן . הקודש 25
ואים . יצוא . יצא . הרוצח . את . גבול . עיר . מיקלטו . אשר . ינוס . שמה 26
ומצא . אותו . גואל . הדם . מיחוץ . ליגבול . עיר . מיקלטו . ורצח . גואל . הדם . את . הרוצח . אין . לו . דם 27
כי . בעיר . מיקלטו . ישב . עד . מות . הכוהן . הגדול . ואחרי . מות . הכוהן . הגדול . ישוב . הרוצח . אל . ארץ . אחוזתו 28
והיו . אלה . לכם . לחוקת . מישפט . לדורותיכם . בכול . מושבותיכם 29
כל . מכה . נפש . לפי . עדים . ירצח . את . הרוצח . ועד . אחד . לוא . יענה . בנפש . למות 30
ולוא . תיקחו . כופר . לנפש . רוצח . אשר . הוא . רשע . למות . כי . מות . יומת 31
ולוא . תיקחו . כופר . לנוס . אל . עיר . מיקלטו . לשוב . לשבת . בארץ . עד . מות . הכוהן 32
ולוא . תחניפו . את . הארץ . אשר . אתם . בה . כי . הדם . הוא . יחניף . את . הארץ . ולארץ . לוא . יכופר . לדם . אשר . שופך . בה . כי . אים . בדם . שופכו 33
ולוא . תטמא . את . הארץ . אשר . אתם . יושבים . בה . אשר . אני . שוכן . בתוכה . כי . אני . יהוה . שוכן . בתוך . בני . יסראל 34